Fiscion Belastingadviseurs nieuws

Forfaitairs rendement box 3 blijft op 4%

6 juni 2013

In antwoord op kamervragen van Tweedekamerlid Bashir (SP) geeft staatssecretaris Weekers van Financiën aan niet bereid te zijn het forfaitair rendement in box 3 (al dan niet tijdelijk) te verlagen.

Bij de introductie van de vermogensrendementsheffing is het forfaitaire rendement gesteld op 4%. Deze 4% is het langjarig gemiddelde risicovrije rendement dat een belastingplichtige geacht wordt te kunnen behalen op zijn box 3 vermogen.

De Commissie-Van Dijkhuizen kijkt op dit moment ook naar de vermogensrendementsheffing. Weekers wacht af of het eindrapport van de commissie de Kamer aanleiding geeft om de discussie verder te voeren.

Positieve noot is dat Weekers niet voornemens is een voorstel te doen voor de invoering van een vermogenswinstbelasting. De conclusie uit 2001 dat een vermogenswinstbelasting leidt tot grote administratieve lasten en uitvoeringskosten, en dat het ontwijkgedrag minder makkelijk kan worden tegengegaan dan bij een forfaitaire vermogensrendementsheffing, is nog steeds valide.

Bij staken onderneming panden niet verplicht naar privé

9 april 2013

Met de huidige ontwikkelingen in de onroerend goedmarkt wil je als ondernemer bij staking van je onderneming niet zonder meer het pand overdragen naar privé. De volledige waardedaling die na de overdracht gaat plaatsvinden is dan immers niet aftrekbaar.

Met het leerstuk van de langlopende staking hoeft dat ook niet. Het is goed mogelijk dat de onderneming blijft voortbestaat enkel om de onroerende zaken nog te verkopen. Zo vond ook Hof Amsterdam in de volgende casus.

Het agrarische bedrijf van belanghebbende, X, ligt binnen een plangebied voor woningbouw. Eind 2006 komt X met de Belastingdienst overeen om de onroerende zaak gezamenlijk te taxeren. X geeft daarbij aan dat hij van plan is om de onderneming misschien te staken. De Belastingdienst taxeert de onroerende zaak op € 1.589.000 (WEV) en € 139.000 (WEVAB) als rekening wordt gehouden met de ontwikkelingsplannen.

X beëindigt zijn onderneming per 31 december 2006. Op 19 oktober 2007 verkoopt hij drie bouwkavels voor € 1.410.000. In zijn IB-aangifte 2006 verantwoordt X de stakingswinst. De inspecteur verlaagt vervolgens de (stakings)winst van het jaar 2006 ter zake van de bouwkavels met € 788.349 en verhoogt het belastbaar inkomen voor het jaar 2007 van X met de verkoopopbrengst van de bouwkavels.

Rechtbank Haarlem oordeelt dat uit de overeenkomst niet voortvloeit dat de bouwkavels per 31 december 2006 tegen de door de taxateurs vast te stellen waarde naar privé worden overgebracht. De rechtbank wijst er hierbij onder andere op dat belanghebbende zelf in zijn aanvraag heeft aangegeven dat er onzekerheden bestaan over een eventuele staking per 31 december 2006. Volgens de rechtbank is er sprake van uit de ondernemingssfeer stammende onzekerheden over de afwikkeling van de bouwkavels, zodat deze tot het verplichte ondernemingsvermogen blijven behoren. Nu de kavels in 2007 zijn verkocht is er in 2007 een einde aan de onzekerheid gekomen, en moet het daarbij behaalde voordeel tot de winst van 2007 worden gerekend.

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur aannemelijk maakt dat X de bouwkavels heeft aangehouden in afwachting van een geschikte gelegenheid tot vervreemding. Het hof overweegt daarbij dat X de bouwvergunning voor de – tot zijn ondernemingsvermogen behorende – kavels in zijn hoedanigheid als ondernemer heeft verkregen. Verder wijst het hof er op dat bij de overeenkomst waarbij X de bouwvergunningen verkregen heeft ook was overeengekomen dat X zijn onderneming zou staken. Het hof merkt tevens nog op dat X de bouwkavels ook niet voor eigen gebruik of anderszins voor privédoeleinden heeft willen gebruiken. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

 

Besluit prijsgeven pensioenrechten dga

28 maart 2013

Met de invoering van het Belastingplan 2013 is een regeling geïntroduceerd die het voor de dga mogelijk maakt om zonder heffing van loonbelasting en revisierente af te zien van in eigen beheer opgebouwd pensioen (artikel 19b negende lid Wet op de loonbelasting 1964). Zoals destijds aangekondigd worden de voorwaarden voor deze regeling uitgewerkt in een ministeriële regeling. Deze ministeriële regeling is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 2013.

Link naar brondocument

Bestuursorgaan moet meewerken aan verzoek telefonisch horen

25 maart 2013

Hof Den Haag oordeelt dat een bestuursorgaan – bijzondere omstandigheden daargelaten - moet meewerken aan de wens van een bezwaarmaker om telefonisch te worden gehoord.

Samenvatting: Belanghebbende, X, laat een gemachtigde een bezwaarschrift indienen tegen de WOZ-beschikking 2010. Het bezwaarschrift bevat de volgende passage: ‘Als u niet of gedeeltelijk aan dit bezwaarschrift tegemoet komt, verzoeken wij u om telefonisch gehoord te worden'. Op de uitnodiging van de gemeente voor een hoorzitting op het gemeentehuis reageert de gemachtigde met een brief waarin hij aangeeft graag telefonisch gehoord te willen worden.

De gemeente doet uitspraak op bezwaar zonder de gemachtigde te horen.

Rechtbank 's-Gravenhage oordeelt dat een bestuursorgaan in beginsel moet meewerken aan een telefonische hoorzitting indien de bezwaarmaker hierom verzoekt. De gemeente stelt hoger beroep in.

Hof Den Haag oordeelt  evenals de rechtbank dat een bestuursorgaan moet meewerken aan de wens van een bezwaarmaker om telefonisch te worden gehoord. Slechts zwaarder wegende belangen aan de zijde van het bestuursorgaan – die zich in het onderhavige geval niet voordoen – kunnen zich hiertegen verzetten.

bron: Hof 'sGravenhage

Kan de particulier BTW aftrekken op zijn zonnepanelen?

Advocaat-generaal (A-G) Sharpston concludeert dat het produceren van elektriciteit via zonnepanelen op het dak van een particuliere woning een ‘economische activiteit' in de zin van art. 4 Zesde btw-richtlijn is. Fuchs heeft dan ook recht op aftrek van de voorbelasting volgens de A-G.

De Oostenrijker Fuchs installeert in 2005 zonnepanelen op het dak van zijn woning. De elektriciteit die hij produceert, levert hij aan het openbare elektriciteitsnet. Voor de elektriciteit die Fuchs afneemt, betaalt hij dezelfde prijs als die hij ontvangt voor de door hem geleverde elektriciteit. Voor de aankoop en installatie van het systeem heeft Fuchs € 38.367,76, incl. 20% btw, betaald. De Oostenrijkse fiscus legt een btw-aanslag op aan Fuchs, waarbij hem het recht op aftrek van de betaalde btw wordt ontzegd. De Oostenrijkse rechter beslist dat Fuchs recht heeft op een belastingkrediet, waarop de fiscus in hoger beroep gaat. De Oostenrijkse rechter heeft een prejudiciële vraag in deze zaak gesteld.

Advocaat-generaal (A-G) Sharpston concludeert dat het produceren van elektriciteit via zonnepanelen op het dak van een particuliere woning een ‘economische activiteit' in de zin van art. 4 Zesde btw-richtlijn is. De A-G merkt hierbij nog wel op dat de geproduceerde elektriciteit dan tegen vergoeding aan het net moet worden geleverd. Fuchs kan de over de aankoop van de installatie betaalde btw volgens de A-G dan ook in aftrek brengen.

Het is afwachten wat het HvJ EG hiervan gaat zeggen.

Voor diegenen die onlangs zonnepanelen hebben aangschaft, kan het interesant zijn nu alvast BTW aftrek te claimen. Voor meer informatie zijn wij uiteraard bereikbaar.

11 maart 2013

 

Overgang Werkkostenregeling uitgesteld

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij de verplichte toepassing van de werkkostenregeling met één jaar (tot 1 januari 2015) uitstelt. Tot 2015 kan de oude regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen dus nog worden toegepast. In de tussentijd moet de werkkostenregeling vereenvoudigd worden door een betere invulling van het loonbegrip en moeten er oplossingen worden gevonden voor (administratieve) knelpunten in de werkkostenregeling

link naar brief 2e kamer

8 maart 2013

Afroommethode voor gebruikelijk loon beperkt toepasbaar

19 november 2012

Op 9 november 2012 heeft de Hoge Raad opnieuw een arrest gewezen over de bepaling van het gebruikelijk loon voor de DGA. De Hoge Raad heeft in 2004 reeds bepaald dat in de situatie, waarin de opbrengsten van de BV (nagenoeg) geheel voortvloeien uit de arbeid die door belanghebbende is verricht in zijn hoedanigheid van werknemer van de BV, het gebruikelijke loon kan worden berekend met toepassing van de zogenoemde afroommethode.

Dit arrest heeft ertoe geleid dat de fiscus de afroommethode in verschillende situaties heeft toegepast, ook in situaties die de Hoge Raad in 2004 niet voor ogen had. Een van die gevallen heeft geleid tot het arrest van 9 november. Het gaat om een BV die rechtstreeks participeert in een advocatenmaatschap en die een winstaandeel uit de maatschap geniet. De Hoge Raad overweegt als volgt:

"Bij toepassing van artikel 12a van de Wet LB 1964 zal het loon dat gebruikelijk is ter zake van soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt (hierna: het gebruikelijke loon), bepaald kunnen worden aan de hand van het salaris van werknemers met soortgelijke dienstbetrekkingen. In een geval waarin de opbrengsten van een BV (nagenoeg) geheel voortvloeien uit de door de directeur daarvan - in zijn hoedanigheid van werknemer van die BV - verrichte arbeid, is het echter ook mogelijk het gebruikelijke loon te berekenen op basis van de opbrengsten van de betreffende BV, verminderd met de aan die opbrengsten toe te rekenen kosten (exclusief het loon van die werknemer), lasten en afschrijvingen (zie het arrest van 17 september 2004).

Indien de arbeid van de directeur, zoals in het onderhavige geval, wordt verricht in een samenwerkingsverband en de opbrengsten van de BV bestaan uit een aandeel in het resultaat van dat samenwerkingsverband, is van een "(nagenoeg) geheel voortvloeien uit de door de directeur verrichte arbeid" slechts dan sprake indien de omvang van het aandeel van de BV in het resultaat van dat samenwerkingsverband (nagenoeg) uitsluitend wordt bepaald door de arbeid die de directeur in het samenwerkingsverband verricht. Indien het aandeel van de BV in het resultaat van het samenwerkingsverband bestaat uit een percentage van het resultaat van dat samenwerkingsverband, ontbreekt die relatie. Dan zal dat aandeel immers ook in niet onbetekenende mate afhankelijk zijn van de bijdrage aan dat resultaat van (de arbeid van) andere partners ten behoeve van dat samenwerkingsverband en van hetgeen werknemers van dat samenwerkingsverband hebben bijgedragen aan dat resultaat. In een dergelijk geval kan de in het arrest van 17 september 2004 bedoelde afroommethode derhalve niet worden toegepast."

De oorspronkelijke inperking van situaties waarin de afroommethode kan worden toegepast wordt nog eens bevestigd door de Hoge Raad. Daarnaast schrijft de Hoge Raad dat de afroommethode in andere gevallen niet kan worden toegepast.

Overzicht fiscale maatregelen regeerakkoord

31 oktober 2012

Op 29 oktober 2012 hebben VVD en PvdA het regeerakkoord van het beoogde kabinet Rutte-Asscher gepresenteerd. In het regeerakkoord zitten de volgende fiscale maatregelen: (enkele highlights zijn vetgedrukt)

- Vanaf 2014 wordt het hoogste tarief in de inkomstenbelasting verlaagd. De derde belastingschijf in de inkomstenbelasting wordt verlengd. De belastingtarieven tweede en derde schijf worden met 4,05% verlaagd. Het belastingtarief eerste schijf wordt met 0,5% verlaagd.

- De algemene heffingskorting wordt met 160 euro verhoogd.

- Het maximum van de arbeidskorting wordt in 2014 verhoogd met 125 euro. Dit bedrag wordt in gelijke stappen verder verhoogd tot 500 euro in 2017 en daarna.

- De fiscale alleenstaande ouderkorting en de aanvullende alleenstaande ouderkorting worden per 1 januari 2015 afgeschaft.

- Er wordt in 2015 een winstbox ingevoerd. Hierbij worden betrokken de zelfstandigenaftrek, fiscale oudedagsreserve, meewerkaftrek, startersaftrekken en de S&O-aftrek. Het urencriterium komt dan te vervallen.

- De ondernemersfaciliteiten waaraan het urencriterium is verbonden worden per 2015 versoberd en/of afgeschaft.

- De RDA, de innovatiebox en de WBSO worden vanaf 2014 beperkt.

- Provisies aan tussenpersonen in het kader van de lijfrenteaftrek en voor arbeidsongeschiktheidsrenten zijn niet langer aftrekbaar.

- De in het Belastingplan 2013 opgenomen verhoging van de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling van 0,1%, wordt teruggenomen.

- Voor bestaande en nieuwe hypothecaire leningen wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief (vierde schijf), in stappen van een half procent per jaar, teruggebracht naar het tarief van de derde schijf.

- De rente betaald op restschulden kan tijdelijk (maximaal 5 jaar) en onder voorwaarden blijven worden afgetrokken.

- Het rentepercentage van de belastingrente wordt voor de vennootschapsbelasting gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van 8%. Het rentepercentage van de belastingrente voor de overige belastingmiddelen en het rentepercentage van de invorderingsrente blijft gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een ondergrens van 4%.

- De AOW-leeftijd wordt geleidelijk verhoogd tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en vervolgens gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting.

- Er komt een doorwerkbonus voor werknemers van 61 tot 65 jaar met een laag inkomen.

- Vanaf een inkomensniveau van 100.000 euro kan niet langer fiscaal gefaciliteerd voor aanvullend pensioen worden gespaard. Dit geldt voor zowel voor pensioenopbouw in de tweede als de derde pijler.

- Het maximale jaarlijkse opbouwpercentage voor nieuwe pensioenopbouw wordt verlaagd met 0,4%. Voor het gebruikelijke middelloonpensioen betekent dit dat jaarlijks een opbouw van maximaal 1,75% van het pensioengevend loon fiscaal wordt gefaciliteerd. De derde pijler wordt op overeenkomstige wijze aangepast.

- Het vitaliteitssparen wordt niet ingevoerd.

- De maatregel uit het begrotingsakkoord rond de afschaffing van de fiscale reiskostenaftrek wordt in zijn geheel teruggedraaid, inclusief de maatregel "auto van de zaak".

- Voor ondernemers wordt een uitstelregeling ontworpen, die ruimer is dan het huidige voorstel in het Belastingplan 2013. De grens voor de uitstelregeling wordt opgetrokken van 12.000 euro naar 20.000 euro.

- De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt afgeschaft.

- Bij het te laat betalen van de Motorrijtuigenbelasting (MRB) wordt een boete opgelegd van 50 euro. Bij een tweede en derde (en verdere) verzuim binnen een periode van 2 jaar bedraagt de boete respectievelijk 100 en 150 euro.

- Het tarief van de assurantiebelasting wordt per 1 april 2013 verhoogd naar 21%. Het overgangsrecht wordt zo vormgegeven dat het nieuwe tarief van toepassing is op premies voor zover die betrekking hebben op een verzekerde periode van na 31 maart 2013 (ongeacht wanneer deze premies betaald zijn).

- Invoering van een verlaagd tarief in de eerste schijf van de energiebelasting op elektriciteit die afkomstig is van coöperaties van particuliere kleinverbruikers, aan deze verbruikers geleverd wordt en in hun nabijheid is opgewekt. Financiering door generieke verhoging van het reguliere tarief in de eerste schijf van de energiebelasting.

- De accijns op bier, wijn, sherry en port wordt met ingang van 1 januari 2014 verhoogd met ongeveer 14% en de accijns op gedistilleerde dranken met ongeveer 5%.

- De accijns op een pakje sigaretten van 19 stuks en de accijns op een pakje shag van 40 gram worden met ingang van 1 maart 2014 verhoogd met ongeveer 9 cent.

- De accijns voor diesel wordt per 1 januari 2014 verhoogd met 3 cent per liter. De accijns op LPG wordt verhoogd met 7 cent per liter.

- Onder voorwaarden sluit Nederland zich aan bij een mogelijke heffing op de financiële sector. Deze mag niet gelden voor pensioenfondsen.

- Om misbruik, fraude, constructies en witwassen effectiever aan te kunnen pakken, krijgen belastingdienst en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst / Economische controledienst meer capaciteit. De Belastingdienst zal extra controles uitvoeren bij bedrijven die fiscaal ongewenst gedrag vertonen. Ook de capaciteit voor de invordering wordt vergroot.

- De belastingdienst gaat de inkomensafhankelijke zorgpremie en de inkomensafhankelijke bijdrage uitvoeren. De zorgtoeslag verdwijnt.

Lage btw-correctie privégebruik gold alleen voor schone auto's

8 oktober 2012

De lage btw-correctie op een ‘auto van de zaak’ met een lage CO2-uitstoot gold niet ook voor andere auto’s. Werkgevers kunnen wat dit betreft geen beroep doen op het gelijkheidsbeginsel. Dit concludeert advocaat-generaal M.E. van Hilten op 1 oktober 2012.

Met deze conclusie komt het arrest van de Hoge Raad in het proces - waar adviseurs massaal aanhaakten - een stuk dichterbij.

De gedachte dat een correctie voor privé gebruik in de btw gebaseerd kan worden op het verlaagde bijtellingstarief van 14% (of zelfs van 0%) wordt niet gedeeld door de advocaat-generaal.

voor het brondocument

Rechtspraak.nl

Korten op eigen beheer pensioen mogelijk

11 september 2012

Staatssecretaris Weekers van Financiën komt pensioen-bv's tegemoet in het Belastingplan 2013. DGA’s die hun pensioen hebben ondergebracht in eigen beheer kunnen binnenkort een eenmalige korting op hun pensioen doorvoeren zonder fiscaal af te rekenen. Dat kan alleen in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden.

Uit de memorie van toelichting bij het belastingplan 2013 valt af te leiden dat:

- de DGA dient aan te tonen dat de (fiscale) dekkingsgraad < 75% is
- de oorzaak van de onderdekking ligt in reguliere verliezen
- alle pensioenen in gelijke mate worden gekort
- de winst als gevolg van de afstempeling belast wordt

Naar onze mening is deze mogelijkheid alleen interessant indien de DGA door de afstempeling in een lager IB-tarief kan vallen en de vrijvalwinst verrekend kan worden met compensabele verliezen.
 


Rekenrente <4% bij overdracht pensioenverplichting leidt niet tot fictieve indexatie

4 juli 2012

Belanghebbende heeft haar pensioenverplichting overgedragen aan een stichting en heeft het verschil tussen de overnamevergoeding en de boekwaarde van de pensioenverplichting in aftrek gebracht. Naar het oordeel van de rechtbank kan de Stichting niet aangemerkt worden als een lichaam als bedoeld in artikel 3.27 Wet IB 2001. Het bestanddeel in de overnamevergoeding dat verband houdt met de na-indexatie wordt getroffen door de aftrekbeperking van artikel 3.26 Wet IB 2001. Het bestanddeel in de overnamevergoeding dat verband houdt met het verschil in rekenrente tussen 3,74% en 4% valt naar het oordeel van de rechtbank niet onder voormelde aftrekbeperking.

LJN: BW9364, Rechtbank Breda , 11/1245

 


Geen heffing over pensioen DGA bij te late aanpassing aan Witteveen.

14 juni 2012

Rechtbank Haarlem oordeelt dat dga X en zijn bv zich op het van de wet afwijkende, begunstigende beleid kunnen beroepen zodat de belastingheffing over de pensioenaanspraak in 2004 achterwege moet blijven.

Belanghebbenden zijn dga X en zijn bv. De bv heeft in 1993 aan X een pensioenregeling toegezegd, die in eigen beheer is ondergebracht. Nieuwe wetgeving (Witteveenkader) verplicht X en de bv de pensioenregeling uiterlijk op 1 juni 2004 aan te passen, maar dat gebeurt pas op 2 juli 2004.

Als de inspecteur de pensioenaanspraken van X in 2004 tot het loon berekent, gaan X en de bv in beroep. Zij stellen dat de belastingdienst in vergelijkbare gevallen wel accepteert dat pensioenregelingen ná 1 juni 2004 met terugwerkende kracht tot die datum zijn aangepast aan het Witteveenkader en beroepen zich op het gelijkheidsbeginsel.Rechtbank Haarlem is het met X en de bv eens.

De rechtbank stelt vast dat de belastingdienst voor bij verzekeraars ondergebrachte pensioenen, waar het niet gaat om herverzekering van pensioenen van dga’s, maar door werkgevers aan ‘gewone’ werknemers toegezegde pensioenen, feitelijk het beleid voert dat pensioenregelingen ook na 1 juni 2004 nog voor andere dan formele gebreken aan het Witteveenkader kunnen worden aangepast.

De rechtbank ziet geen reden waarom een dga als X, waarvan de pensioenaanspraak in eigen beheer in zijn bv is ondergebracht, gezien de regels voor pensioenen en het mogelijk onzuiver worden daarvan, verschilt van een werknemer, niet-dga, waarvan het pensioen door zijn werkgever bij een professionele verzekeraar is ondergebracht.

Op het moment dat de FIOD in 2005 de onzuiverheid van de pensioenregeling vaststelt, is de pensioenregeling reeds geruime tijd correct aangepast aan de nieuwe wetgeving. De rechtbank oordeelt dat X en de bv zich op het van de wet afwijkende, begunstigende beleid kunnen beroepen zodat de belastingheffing over de pensioenaanspraak in 2004 achterwege moet blijven.

Rechtbank Haarlem

 


Wederom verzuimboete verlaagd door rechtbank.

14 juni 2012

Belanghebbende, X bv, is in 2008 opgericht. Ze verricht sinds haar oprichting geen activiteiten en behaalt geen omzet. X bv dient de aangiften vennootschapsbelasting over 2008 en 2009, ook na te zijn aangemaand, niet tijdig in en krijgt een verzuimboete opgelegd van € 2.460. Rechtbank Breda oordeelt dat die disproportioneel hoog is en verlaagt de boete tot € 200. Daaraan draagt bij dat X bv haar aangifte-gedrag direct heeft verbeterd nadat zij een verzuimboete over 2008 opgelegd heeft gekregen.

Rechtbank Breda, 27-03-2012, AWB 11/3879 , BW7471

Krijgt u een verzuimboete omdat u de aangifte vennootschapsbelasting te laat heeft ingediend? Het loont om bezwaar te maken en beroep aan te tekenen. In veel gevallen is de opgelegde boete disproportioneel hoog. Uiteraard helpen wij u graag in dit proces.


Telefonisch horen volwaardige proceshandeling

3 juni 2012

De Hoge Raad oordeelt dat het telefonisch horen van de gemachtigde, dat kennelijk met instemming van belanghebbende en de inspecteur in de plaats is getreden van een hoorzitting, zich materieel niet van een hoorzitting onderscheidt.

In een dergelijk geval moet voor het Besluit proceskosten bestuursrecht het voeren van dit telefoongesprek op één lijn wordt gesteld met het verschijnen ter hoorzitting. Er is dus ten onrechte geen kostenvergoeding toegekend ter zake van het horen in de bezwaarfase.

Los hiervan wordt nog uitdrukkelijk gesteld dat niet elk telefoongesprek tussen het bestuursorgaan en een rechtsbijstandverlener in het kader van een bezwaarprocedure kan worden aangemerkt als het verschijnen ter hoorzitting.

zie verder Hoge Raad, 01-06-2012, 11/04661, BW7081

 


Handel in elektronica moet BTW verleggen

30 mei 2012

Staatssecretaris Weekers van Financiën gaat het tussenhandelaren in elektronica een stuk moeilijker maken om te frauderen met btw. Door de btw niet aan de staat te laten betalen door de verkoper maar door de inkoper, moet de zogeheten carrouselfraude worden voorkomen.

Vooruitlopend op toestemming van de Europese commissie heeft de staatssecretaris besloten de nieuwe regeles per 1 juni aanstaande al in te voeren voor handelaren in mobiele telefoons en computeronderdelen.

zie verder

 


Behandeling Flex-BV in Eerste kamer gaat door

10 mei 2012

De Eerste Kamer heeft besloten geen wetsvoorstellen in verband met de demissionaire status van het kabinet Rutte controversieel te verklaren. Het gaat hier om wetsvoorstellen die thans bij de Eerste Kamer aanhangig zijn, waaronder de nieuwe Wet op het accountantsberoep en de Flex-BV.

Dit betekent dat de behandeling van deze wetsvoorstellen gewoon doorgaat. De behandeling van controversieel verklaarde wetsvoorstellen zou worden opgeschort.


Opstelten wil haast maken met flexibilisering bv-recht

28 maart 2012

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vraagt de Eerste Kamer om nog voor het zomerreces de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht aan te nemen. De minister heeft het voorstel opgenomen op een lijstje met spoedeisende wetsvoorstellen.

Met het wetsvoorstel wil het kabinet het onderscheid tussen besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen vergroten. Het bv-recht is nu nog grotendeels ontleend aan het nv-recht, maar dat recht wordt door veel bv’s als ‘star’ en onnodig belastend ervarend. Met het wetsvoorstel krijgen aandeelhouders meer ruimte om hun onderlinge verhoudingen te regelen en de bv in te richten naar de aard van het werk. Het wetsvoorstel is afkomstig van het vorige kabinet en werd in oktober vorig jaar met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

 


Geen bijtelling privégebruik bestelauto

20 januari 2012

De heer X is gehuwd met X-Y. Ze drijven in vof-verband twee ondernemingen, waaronder het ontwerpen en bouwen van interieurs. Tot het ondernemingsvermogen behoort een bestelauto van het merk Peugeot, type Partner 170c 1,9D met bijrijderstoel. Voor deze auto is in 2004 geen km-administratie bijgehouden.

Hof Arnhem oordeelt dat ondanks de aanwezigheid van de bijrijderstoel de Peugeot Partner uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen. X voert namelijk met succes aan dat de laadruimte en de stoelen door het gebruik vies en stoffig zijn en dat de bijrijder moet assisteren bij het laden en lossen.

Deze overweging van het Hof biedt mogelijkheden voor diegenen die een bestelauto van de zaak rijden en geen kilometeradministratie bijhouden. Het lijkt er op dat de auto die niet geschikt is voor privé gebruik door de rechters stukker milder wordt behandeld dan door de fiscus.

zie voor de volledige uitspraak Hof Arnhem, 13-12-2011, 11/00494, 11/00493, BU9130 


Nieuwe tarieven voor 2012

januari 2012

De nieuwe uurtarieven voor 2012 zijn (exclusief BTW):

- Belastingadviseur  € 130
- Pensioenfiscalist   € 145

Door de kosten zoveel mogelijk onder controle te houden, is de stijging van het tarief beperkt gebleven tot de inflatiecorrectie over de jaren 2010 (1,3%) en 2011 (2,5%). Het tarief voor een pensioenfiscalist blijft gelijk.


Kamer verzoekt  willekeurige afschrijving te verlengen tot 2013.

In een motie die de Tweede Kamer op 8 november 2011 heeft aangenomen wordt de regering verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om de maatregel van de willekeurige afschrijving in 2012 te verlengen. Het betreft de regeling van art. 13 Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving. Volgens de indieners is de willekeurige afschrijving als crisismaatregel van grote waarde gebleken, maar loopt deze maatregel eind 2011 af. Kamerstukken II, 33000 XIII, nr. 42.

Inspecteur schendt het evenredigheidsbeginsel door aanslag ambtshalve te verminderen in plaats van een nadere voorlopige aanslag op te leggen.

De inspecteur legt aan X bv een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting op over het jaar 2007 naar een geschat belastbaar bedrag van € 214.890. Nadat X bv aangifte heeft gedaan, vermindert de inspecteur op 20 september 2008 de aanslag ambtshalve. Over de teruggaaf vergoedt de inspecteur geen heffingsrente. Wel ontvangt X bv invorderingsrente over de periode vanaf 1 januari 2008.

Was de aanslag niet verminderd met een ambtshalve vermindering maar met een nadere voorlopige aanslag, dan had X bv heffingsrente vergoed gekregen over de periode van 1 juli 2007.

Hof Arnhem oordeelt dat het ambtshalve verminderen van de aanslag door de inspecteur in plaats van het opleggen van een negatieve voorlopige aanslag in strijd is met het evenredigheidsbeginsel (Hof Arnhem 13 juli 2010, nr. 09/00326). Volgens het hof had de inspecteur, rekening houdend met alle belangen, moeten kiezen voor een nadere voorlopige aanslag. Het hof kent X bv alsnog een vergoeding van heffingsrente toe. De staatssecretaris stelt tegen deze beslissing cassatieberoep in.

De Hoge Raad oordeelt dat de inspecteur het evenredigheidsbeginsel heeft geschonden door de aanslag ambtshalve te verminderen in plaats van een nadere voorlopige aanslag op te leggen. De Hoge Raad volstaat bij zijn motivering met een verwijzing naar zijn arrest van 28 oktober 2011, nr. 10/02166, V-N 2011/53.5. Het cassatieberoep van de staatssecretaris is ongegrond.


Rechtbank 's-Gravenhage: Boete van € 2460 is te hoog voor eerste boete voor aangifteverzuim.

Sinds 1 januari 2010 zijn de boetes voor het niet of te laag indienen van de belastingaangifte aanzienlijk verhoogd.  De standaard verzuimboete voor de aangifte vennootschapsbelasting bedraagt sindsdien € 2.460.  Op 27 september 2011 oordeelt de Rechtbank ’s-Gravenhage dat de boete terecht is opgelegd, maar de rechtbank ziet wel reden voor een matiging van het boetebedrag tot € 1230.

Bij de vermindering van de boete neemt de rechtbank in aanmerking dat X bv in 2009 met haar ondernemingsactiviteiten is gestart en dat zij in het verleden – toen de onderneming nog in de vorm van een eenmanszaak werd gedreven – nooit een boete heeft gehad.


Wijziging BTW correctie privé gebruik auto per 1 juli.

Met ingang van 1 juli 2011 verdwijnt het onderscheid in de btw-heffing tussen het privégebruik van een auto van de zaak door ondernemers en werknemers. Het privégebruik van een auto van de zaak wordt voortaan – als deze kostenloos ter beschikking wordt gesteld - als fictieve dienst belast naar het werkelijke privégebruik van de auto. Daarbij wordt woon-werkverkeer conform de BTW-Richtlijn gezien als privégebruik. De btw-heffing is vanaf 1 juli 2011 dus niet langer gekoppeld aan de hoogte van de bijtelling en onttrekking in de loon- en inkomstenbelasting, zoals nu nog het geval is. Om de administratieve lasten en uitvoeringskosten te verminderen, wordt goedgekeurd dat een forfaitair percentage van de catalogusprijs (incl. btw en bpm) van de auto als btw-correctie in aanmerking genomen mag worden.

Een gratis memo van onze BTW specialisten over dit onderwerp kunt u hier aanvragen.
 


Belastingplan 2012

Link naar belastingplan 2012


Drempel aftrek scholingsuitgaven omlaag

De drempel voor aftrek van scholingsuitgaven in box 1 wordt gehalveerd naar € 250. Voor de IB ondernemer betekent dit dat het aantrekkelijker wordt zijn scholingsuitgaven als zodanig te verantwoorden in plaats van als kosten. Indien de scholingskosten meer dan € 2.084 bedragen, is het gunstiger ze te verwerken als scholingskosten dan als kosten in de onderneming.


Wetsvoorstel nieuwe vennootschapsrecht ingetrokken

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft in een brief aan de Eerste Kamer laten weten dat hij het wetsvoorstel Vaststelling titel 7.13 BW (vennootschap) (28746) en de invoeringswet bij dit wetsvoorstel (31065) intrekt. Dit doet hij nadat de vaste commissie voor Justitie van de Eerste Kamer een kritisch voorlopig verslag heeft uitgebracht bij het wetvoorstel Invoeringswet titel 7.13 BW.

De minister is tot de conclusie gekomen dat het primaire doel van de wetsvoorstellen – het faciliteren van ondernemers – onvoldoende tot zijn recht komt. Als kern van de kritiek ziet hij dat de regeling te knellend wordt gevonden voor bestaande maatschappen en vennootschappen onder firma en tot (onnodige) kosten leidt. Bovendien bestaan volgens de minister binnen het MKB twijfels over het nut en de noodzaak van de regeling.


Inwerkingtreding Wet controle op rechtspersonen

Staatsblad, 21 april 2011, nr. Stb. 2011, 194

Per 1 juli 2011 treedt de Wet controle op rechtspersonen (Wcr, Stb. 2010, 280, V-N 2010/41.18) in werking.  Het systeem van preventieve controle op rechtspersonen door middel van een verklaring van geen bezwaar bij de oprichting van een BV of NV, wordt vervangen door een systeem waarbij rechtspersonen aan de hand van bepaalde levensloopmomenten als het oprichten, het wisselen van bestuurders of het deponeren van jaarstukken worden gescreend tegen de achtergrond van bepaalde risicoprofielen.

Dit betekent dat het oprichten van een BV sneller en eenvoudiger wordt. De bankverklaring is nu de bottleneck in de tijdsplanning voor het oprichten van een BV.

 


Tweemaal maximum afsluitprovisie aftrekken bij aankoop eigen woning

Bij de financiering van de aankoop van de eigen woning is de afsluitprovisie op de hypothecaire lening aftrekbaar. Daarvoor geldt echter een wettelijk maximum van 1,5% van het leningbedrag tot ten hoogste een totaalbedrag van € 3.630.

Men ging er van uit dat het maximum van € 3.630 gold per aangekochte eigen woning, ten onrechte zo blijkt. Het maximum van € 3.630 geldt per belastingplichtige, zo volgt uit de wetssystematiek.